Team

Shiho Kogai-Brömse

Shiho

Luna Yamao

Empfang

Lisa Brömse

Empfang

Yukako Aoshima

Massage

Tianhui Zhao

TuiNa Massage Meister