Team

Team der Akupunkturpraxis Hui Zhang fünf Frauen und ein Mann in weißen T-Shirts

 

 

Hui Zhang-Sievers

원장 (침 요법, 부항, 한방 치료)

Cindy Kaschubowski

접수

Luna Yamao

접수

Qiyao Meng

접수

Denise Rabe

영양관리/식단관리

Naoko Schepers

마사지사 (지압 마사지)

Tianhui Zhao

마사지사 (기공, 태극권)

Vasile Anton-Rommel

마사지사 (깊은 조직 마사지)

Ryoko Karacar

마사지사 (도체 메소드)

Kefeng Zhou (Jonas)

투이나 마사지(근막 마사지, 발 반사 마사지)

Kevin Metcalf

투이나 마사지(결합 조직 마사지)

Yukako Aoshima

투이나 마사지(지압, 지압)